Email
Webboard
บบความปลุกยักษ์
Next event!
 
 

สัมมนา COMMUNICATION MASTERY (จ้าวแห่งการสื่อสาร)
" จ้าวแห่งการสื่อสาร "
ปราดเปรื่องเรื่องสื่อสาร .. เชี่ยวชาญการโน้มน้าว .. เป็นจ้าวแห่งมนุษย์สัมพันธ์

หลักการและเหตุผล
การที่จะทำงานขาย งานบริการ หรืองานบริหาร ให้ประสบผลสำเร็จนั้น จะต้องใช้ทักษะ ในการสื่อสาร โน้มน้าว ชักจูงใจสูงมากเพราะงานเหล่านี้ ต้องการ การสนับสนุน ความร่วมมือ ความไว้วางใจ ความเชื่อมั่นและศรัทธาจากผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือหัวหน้า
นอกจากนี้ ถ้าต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืน ก็จะต้องมีศิลปะในการครองใจคน ต้องสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น เพื่อให้ผู้อื่นสนับสนุน เราตลอดไป

วัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาวิธีการสื่อสาร การโน้มน้าวชักจูงใจ และการสร้างสายสัมพันธ์อันดี ให้เกิดแก่ ผู้ที่ทำงานด้านการขาย การบริการ และการบริหาร
เมื่อบุคคลเหล่านี้สามารถสื่อสาร ชักจูงใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เขาจะกลายเป็นผู้ที่คนอื่น ให้ความเชื่อถือ ให้การสนับสนุน และให้ความร่วมมือ ด้วยความเต็มใจ อันเป็นเหตุให้งานขาย งานบริการ และงานบริหารประสบผลสำเร็จอย่างงดงาม

ผู้ควรเข้าสัมมนา
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายบริการ ฝ่ายสนับสนุนอื่น

ประโยชน์ที่จะได้รับ
• งานขาย งานบริการ และงานบริหารจะประสบความสำเร็จมากขึ้น
• มีเสน่ห์ ..เป็นที่รัก..และเป็นที่ชื่นชอบของคนอื่น
• ได้รับการสนับสนุน ความช่วยเหลือ และความร่วมมืออย่างเต็มอกเต็มใจ
• มีความสามารถในการสื่อสารและการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจได้มากขึ้น
• มีความสามารถในการโน้มน้าวและชักจูงใจสูงขึ้น
• มีมุมมองใหม่ๆที่ทำให้เข้ากับคนอื่นได้เป็นอย่างดี
• เปิดกว้างในการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้น

รูปแบบการสัมมนา
สัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้ พร้อมทำ Work Shop ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสาระและความสนุกสนาน !!!

หัวข้อการสัมมนา
  - อภิมหาเสน่ห์ในตัวคุณ   - 3 สิ่งที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารอย่างมาก : คำพูด น้ำเสียง ภาษากาย
  - ศิลปะในการสื่อสาร
          - พลังของการฟัง
          - พลังของการพูด
  - สื่อสารอย่างไรให้ผู้ฟังเข้าใจอย่างถ่องแท้
  - ทำความเข้าใจระบบประสาทการรับรู้โดยทั่วไปของมนุษย์   - วิธีสังเกตระบบการรับรู้หลักของคนอื่น
  - วิธีการสื่อสารให้เข้าไปถึงข้างในจิตใจของผู้ฟัง   - การสร้างความประทับใจในการสนทนา
  - กลยุทธ์ใหม่ในการสร้างความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในระดับจิตใต้สำนึก   - ทักทายและสนทนาอย่างไรให้มีเสน่ห์
  - เทคนิคและเคล็ดลับในการโน้มน้าวชักจูงใจ   - ทั้งทางด้านจิตวิทยาและด้านการตลาด
  - การสร้างสายสัมพันธ์อันดีเพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีร่วมแรง
    ร่วมใจ
  - เปิดโลกใบใหม่ด้วยวิธีการเปลี่ยนความคิดและมุมมองที่มีต่อคนอื่น


วิทยากร
   สิริลักษณ์ ตันศิริ
   - โค้ช, ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเอง, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ , MOTIVATOR  
  

Coach Siriluck Picture Gallery
http://picasaweb.google.com/siriluckteam


 
HOME     |     PROFILE     |     VDO & INTERVIEW     |     SEMINAR COURSES     |     PRODUCTS     |     ORDER FORM     |     INTERESTING ARTICLES     |     CONTACT US
Copyright 2010 CoachSiriluck.com All Rights Reserved.  |