Email
Webboard
บบความปลุกยักษ์
Next event!
 
 

สัมมนา THE POWER WITHIN YOU (คอร์ส ปลุกยักษ์)

หลักการและเหตุผล
"คุณภาพของบุคลากรเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของธุรกิจ"

ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างมากที่จะต้องพัฒนาบุคลากรทุกระดับชั้นภายในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต และฝ่ายบริการ เนื่องจากกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลไกสำคัญที่จะนำพากิจการให้เจริญเติบโต หยุดนิ่ง หรือ ถดถอย

วัตถุประสงค์ เพื่อนำเอาศักยภาพที่อยู่ภายในตัวเราออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยใช้ระบบความคิดและ เทคนิคอันแปลกใหม่ และยอดเยี่ยมของ "แอนโธนี ร็อบบินส์" ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น "โค้ช หรือ นักพัฒนา ศักยภาพบุคคลแบบก้าวกระโดดอันดับหนึ่งของโลก"


เมื่อบุคลากรภายในองค์กรสามารถขยายขีดความสามารถของตนเอง ทั้งมีความสุขและเห็นคุณค่าในงาน ที่ทำ ก็จะทำให้พนักงานมีความ กระตือรือร้นและทุ่มเทในการทำงานมากขึ้น ซึ่งจะเป็นเหตุให้ธุรกิจเติบโตอย่าง รวดเร็ว มั่นคง และแข็งแรง ต่อไปในอนาคต ผู้ควรเข้าสัมมนา
ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างาน พนักงานฝ่ายการตลาด ฝ่ายขาย ฝ่ายผลิต ฝ่ายบริการและฝ่ายสนับสนุนอื่น

ประโยชน์ที่จะได้รับ

• มีทัศนคติบวกต่อการทำงานและรักองค์กรมากขึ้น
• มีพลังใจ มีความกระตือรือร้นและตื่นตัวในการทำงานมากขึ้น
• มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงขึ้น กล้าแสดงความสามารถมากขึ้น
• กล้าตั้งเป้าหมายและมุ่งมั่นที่จะทำเป้าหมายให้บรรลุความสำเร็จ
• ได้แรงบันดาลใจในการพัฒนางานและชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้น
• มีศักยภาพในการทำงานสูงขึ้น
• มีความสุขและสนุกกับการทำงานมากขึ้น
• มีความสมัครสมานสามัคคีในกลุ่มผู้ร่วมงานด้วยกัน

รูปแบบการสัมมนา

สัมมนาฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
ผู้เข้าสัมมนาจะได้เรียนรู้ พร้อมทำ Work Shop ที่เข้มข้น สนุกสนาน และเต็มเปี่ยมไปด้วยพลัง !!!

หัวข้อการสัมมนา
  - ขั้นตอนการสร้างผลลัพธ์ในชีวิต   - สิ่งที่ฉุดรั้งเราไว้จากความสำเร็จ
  - อดีต ปัจจุบัน และอนาคต ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตของเราในปัจจุบัน   - ปัจจัยที่จะทำให้เราประสบความสำเร็จ
  - วิธีการสร้าง "โมเมนตั้มแห่งความสำเร็จ"   - สิ่งที่เราต้อง INPUT เข้าไปในสมองและจิตใต้สำนึกของเรา
  - เทคนิคการโปรแกรมสมองและจิตใจของตัวเองให้ทำงานอย่างที่ใจเราต้องการ
           - เรียนรู้วิธีการสื่อสารกับตัวเองแบบใหม่
           - สัมผัสกับความมหัศจรรย์ของจินตนาการ
           - ฝึกใช้การเคลื่อนไหวร่างกายใหม่เพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตัวเอง
  - ความเชื่อที่นำไปสู่ความสำเร็จ
  - ทางลัดแห่งความสำเร็จ  


วิธีการประเมินผล
- ประสิทธิภาพในการทำงานดีขึ้น ซึ่งสามารถวัดผลได้จากยอดขายที่เพิ่มสูงขึ้น
- ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะมีพลังชีวิต มีความกระตือรือร้น ตื่นตัว ยิ้มแย้มแจ่มใส และสนุกกับงานมากขึ้น
- หัวหน้างานจะเห็นผู้ร่วมสัมมนากล้าแสดงความคิดเห็นและกล้าแสดงความสามารถมากขึ้น
- ความสามัคคีและการทำงานร่วมกันเป็นทีมเวิร์คจะมีประสิทธิภาพมากกว่าเดิม
- ผู้บริหารระดับสูงจะเห็นความเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นของผู้เข้าร่วมสัมมนา

วิทยากร
 
สิริลักษณ์ ตันศิร
  - โค้ช, ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาตนเอง, นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ , MOTIVATOR 

Coach Siriluck Picture Gallery
http://picasaweb.google.com/siriluckteam


 
HOME     |     PROFILE     |     VDO & INTERVIEW     |     SEMINAR COURSES     |     PRODUCTS     |     ORDER FORM     |     INTERESTING ARTICLES     |     CONTACT US
Copyright 2010 CoachSiriluck.com All Rights Reserved.  |